طراحی رایگان سایت

طراحی سایت بر بستر وردپرس به صورت رایگان با حدّاقل امکاناتی که در ادامه آمده است.

مواردی که در سرویس طرّاحی رایگان در نظر گرفته شده است

  • هسته ی سیستم وردپرس
  • قالب اوّلیه ی متناسب با کاربری شما
  • اسلایدر یا ریل خبر اصلی
  • فرم تماس
  • فروشگاه ساز(در صورت نیاز)
  • فونت(نسخ / وزیر)

پروسه ی طرّاحی سایت بسته به آنچه شما در نظر دارید ممکن است از یک روز تا یک هفته به طول انجامد، در صورتی که امکاناتی فراتر از موارد مطرح شده مورد نیاز شما باشد این زمان بسته به حجم موضوع افزایش خواهد یافت، کُدوِی در زمان قید این نوشته هاست و دامنه عرضه نمی دارد و تهیّه ی هاست و دامنه به عهده ی شما خواهد بود با این حال پشتیبانی مشاوره ای در این خصوصرا از جانب ما خواهید داشت.